2.jpg

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
จิตหนึ่งจิตเดียว
บรรยาย  ณ  ธรรมศาลาพุทธประทาน
วันอังคารที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๒
โดยหลวงพ่อพิชัย   สุธมฺมสุชาโต


นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต

อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (๓ ครั้ง)

ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ    ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า   ผู้เป็นพระอรหันต์   ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ทำอย่างไรจิตจะรวมตัวเป็นสมาธิเร็วขึ้น  ก็คืออย่าไปคิดว่าเราจะทำสมาธิ  จะฝึกสมาธิ  แต่เราจะทำใจให้สบายๆ  ไม่ให้มีกิเลสความเยื่อใยในโลกมาครอบงำใจเรา  จะทำใจของเราให้ทรงอยู่กับความสบาย  ความไม่เยื่อใยกับโลก  จะไม่เป็นห่วงอะไรทั้งสิ้น  แม้ขันธ์ ๕ ร่างกายนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเรา  เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งจากใจของเราที่หลงปรุงแต่งมันขึ้นมา  ด้วยความเป็นผู้มีอวิชชา  มีตัณหา  มีอุปาทาน  แล้วก็อกุศลกรรม  เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้น เสื่อมไป ดับไป  เป็นอุปกรณ์ของใจหรือเปลือกของใจที่หลงสร้างมันขึ้นมาเท่านั้น  หลงว่ามันจะนำความสุขมาให้  แต่บัดนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เรา  มันเป็นก้อนทุกข์  เป็นก้อนโสโครก  ก้อนสกปรก  เป็นก้อนแห่งความไม่เที่ยง  เป็นก้อนที่ไม่มีแก่นสารอะไร  เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปและดับไปเท่านั้นเอง  เมื่อร่างกายที่เราเคยหลงว่ามันเป็นเราเป็นของเรา  และรักมันมากที่สุด  แต่บัดนี้เห็นจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา  แล้วอย่างอื่นเล่า  ที่รักน้อยกว่าร่างกาย  วัตถุธาตุสิ่งของ  ร่างกายคนอื่น  เราจะไปสนใจอะไร  เพราะร่างกายนี้ก้อนนี้ที่เราหลงว่าเป็นของเรา  แต่ตอนนี้เราไม่หลงแล้ว  อย่างอื่นเราจะหลงได้อย่างไร  จะไปยึดได้อย่างไร  เราไม่ยึดอะไรสักอย่างในโลกแล้ว  เราทำใจให้พ้นจากการยึด  จะมีความรู้สึกในใจว่าเรานี้มีใจเป็นหนึ่งเดียว  ไม่เป็นทาสของสิ่งใด  ไม่มีสิ่งใดควบคุมอยู่
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
การถ่ายทอดสดการอบรมทั่วไปและการให้โอวาทแก่ผู้ปลีกวิเวกผ่านอินเทอร์เน็ต

ขอให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังบรรยายธรรมของหลวงพ่อฯ ไปยังลิ้งค์ด้านล่างนี้ (ต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน)
http://www.dcs-digital.com/ariya

 

การถ่ายทอดการอบรมทั่วไป จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐น. ถึง ๒๑.๐๐น.   ส่วนการให้โอวาทของหลวงพ่อฯ แก่ผู้ปลีกวิเวก จะมี ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา ๙.๓๐น. และช่วงค่ำเวลา ๑๙.๓๐น.

 

ถ้าท่านได้รับข้อความต่อไปนี้ หลังจาก login

 

"Account is not activate please contact your admin."

 

แสดงว่าท่านไม่มีสิทธิในการเข้าชมการถ่ายทอดครั้งนั้น

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือของการเข้าชมการถ่ายทอดสด (Username และ Password ต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ได้รับ   ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญ  และใน Username จะมีการใช้เครื่องหมายขีดกลาง (-) หรือ dash   ให้พิมพ์ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีเว้นวรรคทั้งใน Username และ Password)


การอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะ ประจำปี๒๕๕๘

กำหนดการปี ๒๕๕๘

การอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะ ประจำปี๒๕๕๘

 

ศูนย์อริยะ

เมืองอริยะ

อริยะโคราช

วนานุรักษาราม

รอบที่

(สระบุรี)

(นครราชสีมา)

(บุรีรัมย์)

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ม.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ม.ค.

พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ม.ค.

พฤ. ๕ - อา. ๘ ก.พ.

พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ ก.พ. พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ ก.พ.

พ. ๔ - อา. ๘ มี.ค.

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ มี.ค. พฤ. ๒๖ - อา. ๒๙ มี.ค.

ศ. ๓ - จ. ๖ เม.ย.

ส. ๑๘ - อ. ๒๑ เม.ย. ส. ๒๕ - อ. ๒๘ เม.ย.

ส. ๒ - อ. ๕ พ.ค.

พฤ. ๑๔ - อา. ๑๗ พ.ค. พฤ. ๒๑ - อา. ๒๔ พ.ค.

พฤ. ๔ - อา. ๗ มิ.ย.

พฤ. ๑๘ - อา. ๒๑ มิ.ย. พฤ. ๒๕ - อา. ๒๘ มิ.ย.

พฤ. ๙ - อา. ๑๒ ก.ค.

พฤ. ๑๖ - อา. ๑๙ ก.ค. พฤ. ๒๓ - อา. ๒๖ ก.ค.

พฤ. ๖ - อา. ๙ ส.ค.

พฤ. ๒๐ - อา. ๒๓ ส.ค. พฤ. ๒๗ - อา. ๓๐ ส.ค.

พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ก.ย.

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ก.ย. พฤ. ๒๔ - อา. ๒๗ ก.ย.

๑๐

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ต.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ต.ค. พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ต.ค.

๑๑

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ พ.ย.

พฤ. ๕ - อา. ๘ พ.ย. พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ พ.ย.

๑๒

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ธ.ค. ศ. ๔ - จ. ๗ ธ.ค. พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ธ.ค.

*** ทุกรอบเริ่มเปิดอบรมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ไม่สามารถรับจองเข้าอบรมทางอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขด้านล่าง


กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ สระบุรี - วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ โคราช - วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ บุรีรัมย์ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ทุกที่เริ่มงานกฐินเวลา ๑๑.๓๐ น.

 

ศูนย์อริยะ สระบุรี โทร. 083-987-4774

ศูนย์อริยะโคราช โทร. 084-8257791

ศูนย์อริยะบุรีรัมย์ โทร. 081-877-3118, 081-725-2659

 

........ท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมธรรมะของศูนย์อริยะทุกท่าน

ขอความกรุณาอ่านหนังสือ "แนะนำผู้ที่จะเข้ารับการอบรมธรรมะ เพื่อรู้ทางสู่ความสุขอย่างอริยะ" ก่อน

 

........เมื่ออ่านแล้ว

ท่านเห็นว่า พระสัทธรรมอันคือ อริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้

ดี..... มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านจริง ค่อยตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม

ท่านที่ขอเข้ารับการอบรม ต้องตอบคำถาม ๒๐ ข้อ ท้ายเล่มได้ดีพอสมควร

จึงควรจะได้รับการพิจารณาให้อบรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© COPYRIGHT 2004 SUDHAMMA.COM ALL RIGHTS RESERVED
webmaster@sudhamma.com | webdesigned by thaismartweb.com