6.jpg

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
กิจที่ควรทำ

บรรยาย  ณ  ธรรมศาลาพุทธประทาน 
วันเสาร์ที่   ๖   กันยายน    ๒๕๔๖
โดยหลวงพ่อพิชัย   สุธมฺมสุชาโต


นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 

อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (๓ ครั้ง)  

ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า   ผู้เป็นพระอรหันต์   ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง  

ลูกๆทั้งหลาย  ขอให้ลูกทั้งหลายนั้นรวมจิตรวมใจ  มีสติมีปัญญารักษาใจ รักษาอย่างไรนั้น  ก็ได้อบรมมาค่อนข้างจะดีแล้วกันทุกๆคน  ทุกคนต้องการความสุข ไม่มีใครจะไม่ต้องการความสุข แต่ความสุขที่แท้จริงที่ไม่เป็นความสุขหลอกไม่เป็นความสุขของคนโง่ เป็นความสุขของบัณฑิตเป็นความสุขของอริยะนี้  เกิดขึ้นจากใจที่สงบแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง  กิเลสทำให้ใจกระวนกระวาย  ร้อนรน  กระสับกระส่าย  ใจจะเป็นสุขต่อเมื่อเราระงับกิเลสได้  ระงับได้ชั่วคราวก็ยังดี ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวได้  ยังดีกว่าทุกข์ตลอดเวลา แต่ถ้าเราขจัดอาสวะของเราได้สิ้นไปจากใจแล้วไซร้  ความทุกข์  ความหนัก ความกระวนกระวาย  ความเหือดแห้ง  เสียใจ  น้อยใจ  ไม่พอใจ  อาการทั้งหลายเหล่านี้จะไม่มีรบกวนจิตใจ  จะเป็นผู้ที่ไม่เอาข้อมูลที่ผิดด้วยอวิชชามาเกิดขึ้นในกระแสจิตใจ  เป็นเวทนา เป็นอารมณ์ต่างๆขึ้นมา  ถ้าเรายังไม่สิ้นอาสวะ  ยังมีโสกะ(ความเศร้าโศก)  ปริเทวะ(พิไรรำพัน)  ทุกขะ(ความไม่สบายกาย ที่จริงความไม่สบายใจก็พลอยทำให้ไม่สบายกายไปด้วย)  โทมนัส(ความหม่นหมองไม่สมประดี ไม่สมปรารถนา)  อุปายาส(ความเหือดแห้งใจหนักเข้าไปอีก) นี่คืออาการที่เป็นผลจากการมีอาสวะ พระพุทธเจ้าจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเมื่อไม่สิ้นอาสวะอย่านอนใจ พ่อหวังว่าลูกของพ่อทุกคนก็ปรารถนาที่จะทำภพชาตินี้ให้เป็นชาติสุดท้าย ภพชาติต่อไปไม่มีอีก  ลูกทุกคนก็ปรารถนาอย่างนี้ 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
การถ่ายทอดสดการอบรมทั่วไปและการให้โอวาทแก่ผู้ปลีกวิเวกผ่านอินเทอร์เน็ต

ขอให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังบรรยายธรรมของหลวงพ่อฯ ไปยังลิ้งค์ด้านล่างนี้ (ต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน)
http://www.dcs-digital.com/ariya

 

การถ่ายทอดการอบรมทั่วไป จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐น. ถึง ๒๑.๐๐น.   ส่วนการให้โอวาทของหลวงพ่อฯ แก่ผู้ปลีกวิเวก จะมี ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา ๙.๓๐น. และช่วงค่ำเวลา ๑๙.๓๐น.

 

ถ้าท่านได้รับข้อความต่อไปนี้ หลังจาก login

 

"Account is not activate please contact your admin."

 

แสดงว่าท่านไม่มีสิทธิในการเข้าชมการถ่ายทอดครั้งนั้น

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือของการเข้าชมการถ่ายทอดสด (Username และ Password ต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ได้รับ   ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญ  และใน Username จะมีการใช้เครื่องหมายขีดกลาง (-) หรือ dash   ให้พิมพ์ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีเว้นวรรคทั้งใน Username และ Password)


การอบรมธรรมะ เพื่อแนะนำผู้โชคดี ที่จะได้รู้ความจริงแท้ที่มีค่ายิ่งชีวิต จากธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

กำหนดการปี ๒๕๕๘

การอบรมธรรมะ เพื่อแนะนำผู้โชคดี ที่จะได้รู้ความจริงแท้ที่มีค่ายิ่งชีวิต จากธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

 

ศูนย์อริยะ

เมืองอริยะ

อริยะโคราช

วนานุรักษาราม

รอบที่

(สระบุรี)

(นครราชสีมา)

(บุรีรัมย์)

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ม.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ม.ค.

พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ม.ค.

พฤ. ๕ - อา. ๘ ก.พ.

พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ ก.พ. พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ ก.พ.

พ. ๔ - อา. ๘ มี.ค.

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ มี.ค. พฤ. ๒๖ - อา. ๒๙ มี.ค.

ศ. ๓ - จ. ๖ เม.ย.

ส. ๑๘ - อ. ๒๑ เม.ย. ส. ๒๕ - อ. ๒๘ เม.ย.

ส. ๒ - อ. ๕ พ.ค.

พฤ. ๑๔ - อา. ๑๗ พ.ค. พฤ. ๒๑ - อา. ๒๔ พ.ค.

พฤ. ๔ - อา. ๗ มิ.ย.

พฤ. ๑๘ - อา. ๒๑ มิ.ย. พฤ. ๒๕ - อา. ๒๘ มิ.ย.

พฤ. ๙ - อา. ๑๒ ก.ค.

พฤ. ๑๖ - อา. ๑๙ ก.ค. พฤ. ๒๓ - อา. ๒๖ ก.ค.

พฤ. ๖ - อา. ๙ ส.ค.

พฤ. ๒๐ - อา. ๒๓ ส.ค. พฤ. ๒๗ - อา. ๓๐ ส.ค.

พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ก.ย.

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ก.ย. พฤ. ๒๔ - อา. ๒๗ ก.ย.

๑๐

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ต.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ต.ค. พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ต.ค.

๑๑

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ พ.ย.

พฤ. ๕ - อา. ๘ พ.ย. พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ พ.ย.

๑๒

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ธ.ค. ศ. ๔ - จ. ๗ ธ.ค. พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ธ.ค.

*** ทุกรอบเริ่มเปิดอบรมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ไม่สามารถรับจองเข้าอบรมทางอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขด้านล่าง


กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ โคราช - วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ บุรีรัมย์ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ สระบุรี - วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ทุกที่เริ่มงานกฐินเวลา ๑๑.๓๐ น.

 

ศูนย์อริยะ โคราช โทร. 084-8257791

ศูนย์อริยะ บุรีรัมย์ โทร. 081-877-3118, 081-725-2659

ศูนย์อริยะ สระบุรี โทร. 083-987-4774

 

........ท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมธรรมะของศูนย์อริยะทุกท่าน

ขอความกรุณาอ่านหนังสือ "แนะนำผู้โชคดี ที่จะได้รู้ความจริงแท้ที่มีค่ายิ่งชีวิต จากธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้" ก่อน

 

........เมื่ออ่านแล้ว

ท่านเห็นว่า พระสัทธรรมอันคือ อริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้

ดี..... มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านจริง ค่อยตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม

ท่านที่ขอเข้ารับการอบรม ต้องตอบคำถาม ๕ ข้อ ท้ายเล่มได้ดีพอสมควร

จึงควรจะได้รับการพิจารณาให้อบรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© COPYRIGHT 2004 SUDHAMMA.COM ALL RIGHTS RESERVED
webmaster@sudhamma.com | webdesigned by thaismartweb.com