1.jpg

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
กุศลอันสูงสุด
บรรยาย  ณ  ธรรมศาลาพุทธประทาน
วันเสาร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๗
โดยหลวงพ่อพิชัย   สุธมฺสุชาโต


นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต

อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (๓ ครั้ง)

ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ    ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ผู้เป็นพระอรหันต์   ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ทำใจยิ้ม ๆ    เรามาที่นี่เพื่อมารับความรู้    เป็นเครื่อง กระตุ้นเตือนให้เราประคับประคองใจของตัวเอง    รวมทั้งวาจาและทั้งกายที่กระทำด้วย    สำคัญอยู่ที่ใจ    ประคับประคองใจของตนเองให้ดำเนินอยู่บนทางของอริยะ    ทางของอริยะเท่านั้นจะเป็นทางที่นำไปสู่ซึ่งความพ้นทุกข์    ทางอริยะนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘    ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งทางพ้นทุกข์มี ๘ ข้อ    ข้อ ๑ เป็นหัวหน้านำ   มีความสำคัญมาก    ถ้าไม่เข้าใจข้อ ๑ ก็ทำให้การปฏิบัติในข้ออื่น ๆ นั้นอาจจะผิดพลาดได้   ฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย   ลูกๆ ทั้งหลายของพ่อ   ทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ตระหนักในความสำคัญของทางอันประเสริฐ  ปฏิบัติบนทางอันประเสริฐในข้อที่ ๑ นี้    ในบรรดาบุญกุศลใด    สัมมาทิฐินั้นเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงสุด    เพราะฉะนั้นลูกคนไหนที่ยังรู้จักคำว่าสัมมาทิฐิไม่แจ้งชัด    ก็ขอให้ลูกรักทั้งหลายได้หวนมาศึกษาว่าสัมมาทิฐินั้นคืออะไร    นอกจากเทปที่หลวงพ่อได้แนะนำไว้แล้วหลายม้วนนั้น    ก็ยังมีผู้ปฎิบัติธรรมด้วยกันที่พอจะชี้แจงอธิบายในข้อสัมมาทิฐินี้ได้หลายคนเลยทีเดียว    โดยเฉพาะคนอยู่ที่วัดนี้เขามีโอกาสมาก    เพราะนอกจากได้ฟังเทป   ได้ฟังหลวงพ่อพูดสดๆ ณ ที่นี้แล้ว    ยังได้ฟังหลวงพ่อพร่ำสอนพร่ำเตือนในเวลาพบกับหลวงพ่ออีกด้วย    ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมที่นี่ย่อมมีโอกาสมากที่จะรู้จริงที่จะเห็นชัดกับคำว่าสัมมาทิฐินี้
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
การถ่ายทอดสดการอบรมทั่วไปและการให้โอวาทแก่ผู้ปลีกวิเวกผ่านอินเทอร์เน็ต

ขอให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังบรรยายธรรมของหลวงพ่อฯ ไปยังลิ้งค์ด้านล่างนี้ (ต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน)
http://www.dcs-digital.com/ariya

 

การถ่ายทอดการอบรมทั่วไป จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐น. ถึง ๒๑.๐๐น.   ส่วนการให้โอวาทของหลวงพ่อฯ แก่ผู้ปลีกวิเวก จะมี ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา ๙.๓๐น. และช่วงค่ำเวลา ๑๙.๓๐น.

 

ถ้าท่านได้รับข้อความต่อไปนี้ หลังจาก login

 

"Account is not activate please contact your admin."

 

แสดงว่าท่านไม่มีสิทธิในการเข้าชมการถ่ายทอดครั้งนั้น

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือของการเข้าชมการถ่ายทอดสด (Username และ Password ต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ได้รับ   ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญ  และใน Username จะมีการใช้เครื่องหมายขีดกลาง (-) หรือ dash   ให้พิมพ์ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีเว้นวรรคทั้งใน Username และ Password)


การอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะ ประจำปี๒๕๕๘

กำหนดการปี ๒๕๕๘

การอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะ ประจำปี๒๕๕๘

 

ศูนย์อริยะ

เมืองอริยะ

อริยะโคราช

วนานุรักษาราม

รอบที่

(สระบุรี)

(นครราชสีมา)

(บุรีรัมย์)

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ม.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ม.ค.

พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ม.ค.

พฤ. ๕ - อา. ๘ ก.พ.

พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ ก.พ. พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ ก.พ.

พ. ๔ - อา. ๘ มี.ค.

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ มี.ค. พฤ. ๒๖ - อา. ๒๙ มี.ค.

ศ. ๓ - จ. ๖ เม.ย.

ส. ๑๘ - อ. ๒๑ เม.ย. ส. ๒๕ - อ. ๒๘ เม.ย.

ส. ๒ - อ. ๕ พ.ค.

พฤ. ๑๔ - อา. ๑๗ พ.ค. พฤ. ๒๑ - อา. ๒๔ พ.ค.

พฤ. ๔ - อา. ๗ มิ.ย.

พฤ. ๑๘ - อา. ๒๑ มิ.ย. พฤ. ๒๕ - อา. ๒๘ มิ.ย.

พฤ. ๙ - อา. ๑๒ ก.ค.

พฤ. ๑๖ - อา. ๑๙ ก.ค. พฤ. ๒๓ - อา. ๒๖ ก.ค.

พฤ. ๖ - อา. ๙ ส.ค.

พฤ. ๒๐ - อา. ๒๓ ส.ค. พฤ. ๒๗ - อา. ๓๐ ส.ค.

พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ก.ย.

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ก.ย. พฤ. ๒๔ - อา. ๒๗ ก.ย.

๑๐

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ต.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ต.ค. พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ต.ค.

๑๑

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ พ.ย.

พฤ. ๕ - อา. ๘ พ.ย. พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ พ.ย.

๑๒

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ธ.ค. ศ. ๔ - จ. ๗ ธ.ค. พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ธ.ค.

*** ทุกรอบเริ่มเปิดอบรมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ไม่สามารถรับจองเข้าอบรมทางอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขด้านล่าง


กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ สระบุรี - วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ โคราช - วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ บุรีรัมย์ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ทุกที่เริ่มงานกฐินเวลา ๑๑.๓๐ น.

 

ศูนย์อริยะ สระบุรี โทร. 083-987-4774

ศูนย์อริยะโคราช โทร. 084-8257791

ศูนย์อริยะบุรีรัมย์ โทร. 081-877-3118, 081-725-2659

 

........ท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมธรรมะของศูนย์อริยะทุกท่าน

ขอความกรุณาอ่านหนังสือ "แนะนำผู้ที่จะเข้ารับการอบรมธรรมะ เพื่อรู้ทางสู่ความสุขอย่างอริยะ" ก่อน

 

........เมื่ออ่านแล้ว

ท่านเห็นว่า พระสัทธรรมอันคือ อริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้

ดี..... มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านจริง ค่อยตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม

ท่านที่ขอเข้ารับการอบรม ต้องตอบคำถาม ๒๐ ข้อ ท้ายเล่มได้ดีพอสมควร

จึงควรจะได้รับการพิจารณาให้อบรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
กำหนดการอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะปี ๒๕๕๗

กำหนดการปี ๒๕๕๗

การอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะ ประจำปี๒๕๕๗

 

ศูนย์อริยะ

เมืองอริยะ

อริยะโคราช

วนานุรักษาราม

รอบที่

(สระบุรี)

(นครราชสีมา)

(บุรีรัมย์)

พฤ.๙ - อา.๑๒ ม.ค.

พฤ.๑๖ - อา.๑๙ ม.ค.

พฤ.๒๓ - อา.๒๖ ม.ค.

ส.๑ - อ.๔ ก.พ.

พฤ.๑๓ - อา.๑๖ ก.พ. พฤ.๒๐ - อา.๒๓ ก.พ.

พฤ.๖ - อา.๙ มี.ค.

พฤ.๑๓ - อา.๑๖ มี.ค. พฤ.๒๐ - อา.๒๓ มี.ค.

ศ.๔ - จ.๗ เม.ย.

ส.๑๙ - อ.๒๒ เม.ย. พฤ.๒๔ - อา.๒๗ เม.ย.

ศ.๒ - จ.๕ พ.ค.

พฤ.๑๕ - อา.๑๘ พ.ค. พฤ.๒๒ - อา.๒๕ พ.ค.

พฤ.๕ - อา.๘ มิ.ย.

พฤ.๑๙ - อา.๒๒ มิ.ย. พฤ.๒๖ - อา.๒๙ มิ.ย.

พฤ.๓ - อา.๖ ก.ค.

พฤ.๑๗ - อา.๒๐ ก.ค. พฤ.๒๔ - อา.๒๗ ก.ค.

ส.๙ - อ.๑๒ ส.ค.

พฤ.๒๑ - อา.๒๔ ส.ค. พฤ.๒๘ - อา.๓๑ ส.ค.

พฤ.๑๑ - อา.๑๔ ก.ย.

พฤ.๑๘ - อา.๒๑ ก.ย. พฤ.๒๕ - อา.๒๘ ก.ย.

๑๐

พฤ.๙ - อา.๑๒ ต.ค.

พฤ.๑๖ - อา.๑๙ ต.ค. พฤ.๒๓ - อา.๒๖ ต.ค.

๑๑

พฤ.๖ - อา.๙ พ.ย.

พฤ.๒๐ - อา.๒๓ พ.ย. พฤ.๒๗ - อา.๓๐ พ.ย.

๑๒

พฤ.๑๑ - อา.๑๔ ธ.ค. พฤ.๑๘ - อา.๒๑ ธ.ค. พฤ.๒๕ - อา.๒๘ ธ.ค.

*** ทุกรอบเริ่มเปิดอบรมเวลา ๐๙.๐๐ น.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© COPYRIGHT 2004 SUDHAMMA.COM ALL RIGHTS RESERVED
webmaster@sudhamma.com | webdesigned by thaismartweb.com