5.jpg

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
สัมมาสมาธิ
บรรยาย  ณ  ธรรมศาลาพุทธประทาน
วันเสาร์ที่  ๒๗  มีนาคม   ๒๕๔๗
โดยหลวงพ่อพิชัย   สุธมฺมสุชาโต


นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต

อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  (๓ ครั้ง)

ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ    ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า   ผู้เป็นพระอรหันต์   ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย    ใครที่ไม่ค่อยได้มาฟังหรือ      มาใหม่ก็ไม่เป็นไร     ค่อย ๆ คิดพิจารณาตามไป    จะได้ความดีไม่มากก็น้อย    ขึ้นชื่อว่าได้ก็ถือว่าดีแล้วทั้งนั้น   ลูกทั้งหลายธรรมะที่ได้ให้ไว้นั้น     ทุกคนก็พากันรู้ดีว่าเราจริง ๆ นั้นคือจิตหรือใจ   แล้วมีรูปร่างอย่างไร ความจริงจิตหรือใจไม่ใช่รูปร่าง  ไม่ใช่ตัวตน    ไม่ใช่แสงสว่าง    เป็นภาวะรู้   คิด   จำ   และมีพลังในตัวเอง    แต่ก็สามารถที่จะเปรียบเทียบให้พอรู้ในเบื้องต้นว่าลักษณะจิตของเรานั้นเป็นอย่างไร   มีรูปร่างตัวตนอย่างไร    ขอให้นึกถึงตัวตนที่เป็นนามกายหรือนามธรรมนี้ก่อน  เช่น    เมื่อเวลาที่เรานอนหลับอยู่ในห้องและฝันว่าเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้    ตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่าเราฝันไป   ขณะที่เราฝัน  ยังไม่ตื่นนั้น   เราก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นจริง    รูปร่างนั้นก็เป็นรูปร่างของเรา   สวมเสื้อผ้าอย่างนั้น    มีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้น   เหมือนกับเราคิด  เหมือนกับเราทำ   เหมือนกับเราพูด    แต่ว่าร่างกายจริงๆ ของเราในขณะฝันก็นอนอยู่ในห้อง     ไม่ได้ไปอย่างที่ฝัน   ไม่ได้พูดอย่างที่ฝันนั้น     นั่นคือสภาวะจิตของเรา   ตราบใดที่ยังเวียน ว่ายตายเกิดในภพทั้ง ๓    แล้วก็ภูมิย่อยๆอีก ๓๑ ภูมิ   ยกเว้นอรูปภพ   จะมีอาทิสมานกาย   คือกายของจิตหรือนามกาย  ที่เป็นรูปฝัน  ที่เป็นกายฝัน  ที่เป็นรูปร่างลักษณะเหมือนเรานี่แหละ   ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรูปร่างของมนุษย์     เพราะว่าการวิวัฒนาการทางร่างกายที่จิตปรารถนาสร้างขึ้นมานั้น   วิวัฒนาการสูงสุดในกายหยาบก็คือความเป็นมนุษย์    ยังไม่มีรูปร่างแบบไหนที่มนุษย์หรือสัตว์โลกจะวิวัฒนาการได้เหมาะสมสวยงามเท่ากับร่างกายของความเป็นมนุษย์นี้    จิตจึงยึดติดในรูปของกายมนุษย์  
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
การถ่ายทอดสดการอบรมทั่วไปและการให้โอวาทแก่ผู้ปลีกวิเวกผ่านอินเทอร์เน็ต

ขอให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังบรรยายธรรมของหลวงพ่อฯ ไปยังลิ้งค์ด้านล่างนี้ (ต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน)
http://www.dcs-digital.com/ariya

 

การถ่ายทอดการอบรมทั่วไป จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐น. ถึง ๒๑.๐๐น.   ส่วนการให้โอวาทของหลวงพ่อฯ แก่ผู้ปลีกวิเวก จะมี ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา ๙.๓๐น. และช่วงค่ำเวลา ๑๙.๓๐น.

 

ถ้าท่านได้รับข้อความต่อไปนี้ หลังจาก login

 

"Account is not activate please contact your admin."

 

แสดงว่าท่านไม่มีสิทธิในการเข้าชมการถ่ายทอดครั้งนั้น

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือของการเข้าชมการถ่ายทอดสด (Username และ Password ต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ได้รับ   ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญ  และใน Username จะมีการใช้เครื่องหมายขีดกลาง (-) หรือ dash   ให้พิมพ์ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีเว้นวรรคทั้งใน Username และ Password)


กำหนดการอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะปี ๒๕๕๗

กำหนดการปี ๒๕๕๗

การอบรมธรรมะเพื่อรู้ทางสู่ความสุขอันแท้จริงอย่างอริยะ ประจำปี๒๕๕๗

 

ศูนย์อริยะ

เมืองอริยะ

อริยะโคราช

วนานุรักษาราม

รอบที่

(สระบุรี)

(นครราชสีมา)

(บุรีรัมย์)

พฤ.๙ - อา.๑๒ ม.ค.

พฤ.๑๖ - อา.๑๙ ม.ค.

พฤ.๒๓ - อา.๒๖ ม.ค.

ส.๑ - อ.๔ ก.พ.

พฤ.๑๓ - อา.๑๖ ก.พ. พฤ.๒๐ - อา.๒๓ ก.พ.

พฤ.๖ - อา.๙ มี.ค.

พฤ.๑๓ - อา.๑๖ มี.ค. พฤ.๒๐ - อา.๒๓ มี.ค.

ศ.๔ - จ.๗ เม.ย.

ส.๑๙ - อ.๒๒ เม.ย. พฤ.๒๔ - อา.๒๗ เม.ย.

ศ.๒ - จ.๕ พ.ค.

พฤ.๑๕ - อา.๑๘ พ.ค. พฤ.๒๒ - อา.๒๕ พ.ค.

พฤ.๕ - อา.๘ มิ.ย.

พฤ.๑๙ - อา.๒๒ มิ.ย. พฤ.๒๖ - อา.๒๙ มิ.ย.

พฤ.๓ - อา.๖ ก.ค.

พฤ.๑๗ - อา.๒๐ ก.ค. พฤ.๒๔ - อา.๒๗ ก.ค.

ส.๙ - อ.๑๒ ส.ค.

พฤ.๒๑ - อา.๒๔ ส.ค. พฤ.๒๘ - อา.๓๑ ส.ค.

พฤ.๑๑ - อา.๑๔ ก.ย.

พฤ.๑๘ - อา.๒๑ ก.ย. พฤ.๒๕ - อา.๒๘ ก.ย.

๑๐

พฤ.๙ - อา.๑๒ ต.ค.

พฤ.๑๖ - อา.๑๙ ต.ค. พฤ.๒๓ - อา.๒๖ ต.ค.

๑๑

พฤ.๖ - อา.๙ พ.ย.

พฤ.๒๐ - อา.๒๓ พ.ย. พฤ.๒๗ - อา.๓๐ พ.ย.

๑๒

พฤ.๑๑ - อา.๑๔ ธ.ค. พฤ.๑๘ - อา.๒๑ ธ.ค. พฤ.๒๕ - อา.๒๘ ธ.ค.

*** ทุกรอบเริ่มเปิดอบรมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ไม่สามารถรับจองเข้าอบรมทางอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขด้านล่าง


กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗
ศูนย์อริยะ สระบุรี - วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ศูนย์อริยะ โคราช - วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ศูนย์อริยะ บุรีรัมย์ - วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ทุกที่เริ่มงานกฐินเวลา  ๑๑.๓๐  น.

 

ศูนย์อริยะ สระบุรี โทร. 083-987-4774, 036-362-123, 036-362-124

ศูนย์อริยะโคราช โทร. 084-8257791, 044-756350 แฟ็กซ์ 044-756351

ศูนย์อริยะบุรีรัมย์ โทร. 081-877-3118, 081-725-2659, 044-637-339

 

........ท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมธรรมะของศูนย์อริยะทุกท่าน

ขอความกรุณาอ่านหนังสือ  "แนะนำผู้ที่จะเข้ารับการอบรมธรรมะ เพื่อรู้ทางสู่ความสุขอย่างอริยะ" ก่อน

 

........เมื่ออ่านแล้ว

ท่านเห็นว่า   พระสัทธรรมอันคือ  อริยสัจ ๔  ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้

ดี.....   มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านจริง  ค่อยตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม

ท่านที่ขอเข้ารับการอบรม   ต้องตอบคำถาม ๒๐ ข้อ ท้ายเล่มได้ดีพอสมควร

จึงควรจะได้รับการพิจารณาให้อบรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© COPYRIGHT 2004 SUDHAMMA.COM ALL RIGHTS RESERVED
webmaster@sudhamma.com | webdesigned by thaismartweb.com