5.jpg

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
เหตุแห่งทุกข์
บรรยาย  ณ  ธรรมศาลาพุทธประทาน

วันเสาร์ที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๔๖

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต 

อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ  (๓ ครั้ง)  

ข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้เป็นพระอรหันต์   ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง   ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

มโนปุพพังคมา    ธัมมา    มโนเสฏฐา    มโนมยา    ตอนนี้ขอให้ลูก ๆ ทั้งหลาย ตั้งสติให้อยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์  คืออยู่ที่นี่เพื่อฟังธรรม  ในสมัยพุทธกาลนั้นเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเทศน์    พระองค์ก็จะตรัสว่า  ขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟัง ด้วยอาการที่เรียกว่าเงี่ยโสตสดับ    คือไม่ต้องการได้ยินอย่างอื่น  ต้องการได้ยินเฉพาะพระสัทธรรมคำสอนที่พระองค์เทศน์เพียงอย่างเดียว    ณ  ที่นี่ก็เช่นเดียวกัน    ขอให้ลูก ๆ ทั้งหลายรวบรวมกำลังใจอยู่ที่นี่    ภารกิจอย่างอื่นที่ทำให้ใจเราพะวักพะวนนั้น    ไม่เป็นประโยชน์ที่จะไปคำนึงถึง  เพราะว่าจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ในตอนนี้   แม้อดีต   แม้ปัจจุบัน   และแม้อนาคต  ฉะนั้นลูกทั้งหลายจะต้องตั้งสติให้รู้ในการฟังเทศน์อย่างต่อเนื่องและรู้กำลังใจของตนเองอีกด้วย ที่หลวงพ่อนำด้วยพุทธภาษิตว่า    ธรรมทั้งหลายมีใจมาก่อน  (มโนปุพพัง)   มีใจประเสริฐสุด    และสำเร็จได้ด้วยใจ เราก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน  แต่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจลึกซึ้งในพุทธภาษิตนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไร ถ้าเราสามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งแล้วไซร้    ก็สามารถหมดกิเลสได้
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
การถ่ายทอดสดการอบรมทั่วไปและการให้โอวาทแก่ผู้ปลีกวิเวกผ่านอินเทอร์เน็ต

ขอให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังบรรยายธรรมของหลวงพ่อฯ ไปยังลิ้งค์ด้านล่างนี้ (ต้องกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน)
http://www.dcs-digital.com/ariya

 

การถ่ายทอดการอบรมทั่วไป จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๐๐น. ถึง ๒๑.๐๐น.   ส่วนการให้โอวาทของหลวงพ่อฯ แก่ผู้ปลีกวิเวก จะมี ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา ๙.๓๐น. และช่วงค่ำเวลา ๑๙.๓๐น.

 

ถ้าท่านได้รับข้อความต่อไปนี้ หลังจาก login

 

"Account is not activate please contact your admin."

 

แสดงว่าท่านไม่มีสิทธิในการเข้าชมการถ่ายทอดครั้งนั้น

 

คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือของการเข้าชมการถ่ายทอดสด (Username และ Password ต้องพิมพ์ให้ตรงกับที่ได้รับ   ตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กมีความสำคัญ  และใน Username จะมีการใช้เครื่องหมายขีดกลาง (-) หรือ dash   ให้พิมพ์ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีเว้นวรรคทั้งใน Username และ Password)


การอบรมธรรมะ เพื่อแนะนำผู้โชคดี ที่จะได้รู้ความจริงแท้ที่มีค่ายิ่งชีวิต จากธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

กำหนดการปี ๒๕๕๘

การอบรมธรรมะ เพื่อแนะนำผู้โชคดี ที่จะได้รู้ความจริงแท้ที่มีค่ายิ่งชีวิต จากธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

 

ศูนย์อริยะ

เมืองอริยะ

อริยะโคราช

วนานุรักษาราม

รอบที่

(สระบุรี)

(นครราชสีมา)

(บุรีรัมย์)

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ม.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ม.ค.

พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ม.ค.

พฤ. ๕ - อา. ๘ ก.พ.

พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ ก.พ. พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ ก.พ.

พ. ๔ - อา. ๘ มี.ค.

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ มี.ค. พฤ. ๒๖ - อา. ๒๙ มี.ค.

ศ. ๓ - จ. ๖ เม.ย.

ส. ๑๘ - อ. ๒๑ เม.ย. ส. ๒๕ - อ. ๒๘ เม.ย.

ส. ๒ - อ. ๕ พ.ค.

พฤ. ๑๔ - อา. ๑๗ พ.ค. พฤ. ๒๑ - อา. ๒๔ พ.ค.

พฤ. ๔ - อา. ๗ มิ.ย.

พฤ. ๑๘ - อา. ๒๑ มิ.ย. พฤ. ๒๕ - อา. ๒๘ มิ.ย.

พฤ. ๙ - อา. ๑๒ ก.ค.

พฤ. ๑๖ - อา. ๑๙ ก.ค. พฤ. ๒๓ - อา. ๒๖ ก.ค.

พฤ. ๖ - อา. ๙ ส.ค.

พฤ. ๒๐ - อา. ๒๓ ส.ค. พฤ. ๒๗ - อา. ๓๐ ส.ค.

พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ก.ย.

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ก.ย. พฤ. ๒๔ - อา. ๒๗ ก.ย.

๑๐

พฤ. ๘ - อา. ๑๑ ต.ค.

พฤ. ๑๕ - อา. ๑๘ ต.ค. พฤ. ๒๒ - อา. ๒๕ ต.ค.

๑๑

พฤ. ๑๙ - อา. ๒๒ พ.ย.

พฤ. ๕ - อา. ๘ พ.ย. พฤ. ๑๒ - อา. ๑๕ พ.ย.

๑๒

พฤ. ๑๗ - อา. ๒๐ ธ.ค. ศ. ๔ - จ. ๗ ธ.ค. พฤ. ๑๐ - อา. ๑๓ ธ.ค.

*** ทุกรอบเริ่มเปิดอบรมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ไม่สามารถรับจองเข้าอบรมทางอินเทอร์เน็ต กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขด้านล่าง


กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ โคราช - วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ บุรีรัมย์ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ศูนย์อริยะ สระบุรี - วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ทุกที่เริ่มงานกฐินเวลา ๑๑.๓๐ น.

 

ศูนย์อริยะ โคราช โทร. 084-8257791

ศูนย์อริยะ บุรีรัมย์ โทร. 081-877-3118, 081-725-2659

ศูนย์อริยะ สระบุรี โทร. 083-987-4774

 

........ท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมธรรมะของศูนย์อริยะทุกท่าน

ขอความกรุณาอ่านหนังสือ "แนะนำผู้โชคดี ที่จะได้รู้ความจริงแท้ที่มีค่ายิ่งชีวิต จากธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้" ก่อน

 

........เมื่ออ่านแล้ว

ท่านเห็นว่า พระสัทธรรมอันคือ อริยสัจ ๔ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้

ดี..... มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านจริง ค่อยตัดสินใจสมัครเข้ารับการอบรม

ท่านที่ขอเข้ารับการอบรม ต้องตอบคำถาม ๕ ข้อ ท้ายเล่มได้ดีพอสมควร

จึงควรจะได้รับการพิจารณาให้อบรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
© COPYRIGHT 2004 SUDHAMMA.COM ALL RIGHTS RESERVED
webmaster@sudhamma.com | webdesigned by thaismartweb.com